2007 – März: Schaffung Jugendraum Baracke Teghetthoffgasse

2007: Erschaffung eines Jugendraums in der Baracke Teghetthoffgasse durch Alexander Petznek.